Namaz Timings Masjid BaitusSalam DHA, Phase 4, Karachi
Fajr 5:20 am
Zuhr 1:30 pm
Asar 5:30 pm
Magrib Sunset
Isha 9:00 pm
Jumma 1:30 pm
# Bayan Name Date Listners
1 Surah Al-Mumtahanah 05 - 06 - Dars e Quran - 25-05-2023 3
2 Surah Al-Mumtahanah 04 - Dars e Quran - 24-05-2023 1
3 Surah Al-Mumtahanah 01-03 - Dars e Quran - 23-05-2023 1
4 Surah Al-Hashr 21-24 - Dars e Quran - 22-05-2023 1
5 Surah Al-Hashr 19-20 - Dars e Quran - 20-05-2023 1
6 Surah Al-Hashr 15-18 - Dars e Quran - 18-05-2023 1
7 Surah Al-Hashr 11-14 - Dars e Quran - 17-05-2023 2
8 Surah Al-Hashr 06-08 - Dars e Quran - 16-05-2023 2
9 Surah Al-Hashr 09-10 - Dars e Quran - 15-05-2023 1
10 Surah Al-Hashr 03-05 - Dars e Quran - 08-05-2023 2
11 Surah Al-Hashr 01-02 - Dars e Quran - 05-05-2023 2
12 Surah Al-Mujadila 20-22 - Dars e Quran - 04-05-2023 1
13 Surah Al-Mujadila 18-19 - Dars e Quran - 03-05-2023 1
14 Surah Al-Mujadila 14-17 - Dars e Quran - 02-05-2023 1
15 Surah Al-Mujadila 12-13 - Dars e Quran - 01-05-2023 1
16 Surah Al-Mujadila 10-11 - Dars e Quran - 29-04-2023 1
17 Surah Al-Mujadila 07-09 - Dars e Quran - 27-04-2023 5
18 Surah Al-Mujadila 05-06 - Dars e Quran - 26-04-2023 1
19 Surah Al-Mujadila 01-04 - Dars e Quran - 25-04-2023 1
20 Surah Al-Hadid 28-29 - Dars e Quran - 20-03-2023 7
21 Surah Al-Hadid 26-27 - Dars e Quran - 16-03-2023 4
22 Surah Al-Hadid 25 - Dars e Quran - 15-03-2023 3
23 Surah Al-Hadid 23 - 24 - Dars e Quran - 14-03-2023 3
24 Surah Al-Hadid 21 - 24 - Dars e Quran - 13-03-2023 2
25 Surah Al-Hadid 18 - 20 - Dars e Quran - 02-03-2023 4
26 Surah Al-Hadid 15 - 17 - Dars e Quran - 01-03-2023 3
27 Surah Al-Hadid 13 - 14 - Dars e Quran - 28-02-2023 5
28 Surah Al-Hadid 10 - 12 - Dars e Quran - 27-02-2023 5
29 Surah Al-Hadid 06 - 10 - Dars e Quran - 23-02-2023 3
30 Surah Al-Hadid 01 - 05 - Dars e Quran - 21-02-2023 4