Namaz Timings Masjid BaitusSalam DHA, Phase 4, Karachi
Fajr 5:50 am
Zuhr 1:30 pm
Asar 5:15 pm
Magrib Sunset
Isha 8:00 pm
Jumma 1:30 pm
# Bayan Name Date Listners
1 Surah Al-Fath 18 - 20 - Dars e Quran - 29-09-2022 2
2 Surah Al-Fath 16 - 18 - Dars e Quran - 28-09-2022 1
3 Surah Al-Fath 14 - 15 - Dars e Quran - 27-09-2022 1
4 Surah Al-Fath 11 - 13 - Dars e Quran - 26-09-2022 2
5 Surah Al-Fath 10 - Dars e Quran - 22-09-2022 2
6 Surah Al-Fath 07 - 10 - Dars e Quran - 21-09-2022 3
7 Surah Al-Fath 04 - 06 - Dars e Quran - 20-09-2022 3
8 Surah Al-Fath 01 - 05 - Dars e Quran - 19-09-2022 4
9 Surah Al-Fath 01 - 03 - Dars e Quran - 13-09-2022 5
10 Surah Muhammad 36 - 38 - Dars e Quran - 12-09-2022 7
11 Surah Muhammad 33 - 35 - Dars e Quran - 08-09-2022 3
12 Surah Muhammad 29 - 32 - Dars e Quran - 07-09-2022 5
13 Surah Muhammad 24 - 28 - Dars e Quran - 06-09-2022 5
14 Surah Muhammad 20 - 23 - Dars e Quran - 05-09-2022 8
15 Surah Muhammad 18 - 19 - Dars e Quran - 01-09-2022 5
16 Surah Muhammad 15 - 17 - Dars e Quran - 31-08-2022 5
17 Surah Muhammad 13 - 15 - Dars e Quran - 30-08-2022 8
18 Surah Muhammad 10 - 12 - Dars e Quran - 29-08-2022 6
19 Surah Muhammad 07 - 09 - Dars e Quran - 25-08-2022 5
20 Surah Muhammad 03 - 06 - Dars e Quran - 24-08-2022 7
21 Surah Muhammad 01 - 02 - Dars e Quran - 23-08-2022 7
22 Surah Al-Ahqaf 33 - 35 - Dars e Quran - 22-08-2022 6
23 Surah Al-Ahqaf 29 - 32 - Dars e Quran - 18-08-2022 5
24 Surah Al-Ahqaf 26 - 28 - Dars e Quran - 17-08-2022 5
25 Surah Al-Ahqaf 21 - 25 - Dars e Quran - 16-08-2022 4
26 Surah Al-Ahqaf 16 - 20 - Dars e Quran - 15-08-2022 4
27 Surah Al-Ahqaf 15 - Dars e Quran - 04-08-2022 10
28 Surah Al-Ahqaf 12 - 14 - Dars e Quran - 03-08-2022 5
29 Surah Al-Ahqaf 07 - 11 - Dars e Quran - 02-08-2022 5
30 Surah Al-Ahqaf 01 - 06 - Dars e Quran - 01-08-2022 5